Säännöt – Stadgar

Yhdistyksen säännöt

PoVi – Pohjanmaan vinot ry säännöt
BrÖst – Österbottens skeva rf stadgar

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on PoVi – Pohjanmaan vinot ry/ BrÖst – Österbottens skeva ry,
ja sen kotipaikka on Vaasa.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu
Yhdistyksen tarkoituksena on vastuullisen sekä konsensuaalisen BDSM- ja fetissikulttuurin edistäminen molemmilla kotimaisilla kielillä, suomeksi ja ruotsiksi.
Toimintansa toteuttamiseksi yhdistys järjestää yhteistyössä kotimaisten ja ulkomaisten vastaavien yhdistysten kanssa tiedotus- ja julkaisutoimintaa, jäsentilaisuuksia, tapaamisia, kokouksia ja muita vastaavia tilaisuuksia.
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi järjestää maksullisia juhlatilaisuuksia, myyjäisiä ja arpajaisia asianomaisen luvan hankittuaan.

3. Jäsenet
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä luonnollinen, täysi-ikäinen henkilö, joka haluaa toimia yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi. Yhdistyksen jäseneksi liitytään ilmoittamalla halukkuudesta kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle.
Yhdistyksellä voi olla myös kannatusjäseniä. Kannatusjäseneksi voi liittyä luonnollinen täysi-ikäinen henkilö sekä oikeuskelpoinen yhteisö. Kannatusjäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus yhdistyksen kokouksissa, mutta ei äänioikeutta.
Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen, jos tämä on toiminut yhdistystä huomattavasti vahingoittavasti.
Yhdistyksen varsinaisella ja kannatusjäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.

4. Liittymis- ja vuosimaksu
Varsinaisilta ja kannatusjäseniltä perittävän liittymis- ja vuotuisten jäsenmaksujen suuruudesta päättää yhdistyksen kevätkokous.

5. Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja sekä vähintään kolme ja enintään viisi muuta jäsentä.
Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.
Hallitus valitsee keskuudestaan sihteerin, rahastonhoitajan, varapuheenjohtajan ja muut tarpeelliset toimihenkilöt.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään yksi hallituksen jäsen sitä vaatii. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan tulos arvotaan.

6. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

7. Tilikausi ja toiminnantarkastus
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen toimintakertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään yksi (1) kuukausi ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kevätkokousta.

8. Kokousten koollekutsuminen
Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokousten kokouskutsu on toimitettava viimeistään 14 päivää ennen kokousta lähettämällä kutsu kirjallisena jokaiselle jäsenelle. Kirjallinen kutsu käsittää myös sähköpostitse tai yhdistyksen kotisivuilla julkaistavan kokouskutsun.

9. Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi-huhtikuussa ja tarvittaessa syyskokous syys-marraskuussa.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään kymmenesosa yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.
Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä äänioikeus ja yksi ääni. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan tulos arvalla. Kokouskutsun yhteydessä on kerrottava tarvittaessa mahdollisuudesta etäosallistumiseen, mikäli kokouksessa on esityslistalla äänestystä edellyttäviä asioita. Mikäli jäsenellä ei äänestystilanteessa ole mahdollisuutta etäosallistumiseenkaan, harkitaan tarvittaessa valtakirjan käyttöä.
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä hallitukselle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta.

10. Varsinaiset kokoukset
Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi
5. esitellään tilintarkastus, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
8. kokouksen päättäminen

Tarvittaessa koolle kutsuttavassa yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi
5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus seuraavalle kalenterivuodelle
6. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
7. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varajäsenet
8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
9. kokouksen päättäminen
Mikäli pidetään vain yksi kokous, yhdistetään kevät- ja syyskokouksien esityslistat.

11. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmeneljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta.
Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen valitsemalla tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.

Föreningens stadgar

PoVi – Pohjanmaan vinot ry säännöt
BrÖst – Österbottens skeva rf stadgar

1. Namn och föreningens hemort
Föreningens namn är Povi – Pohjanmaan vinot / Bröst – Österbottens skeva och föreningen har sitt säte i Vasa.

2. Syfte och verksamhetstyp
Syftet med föreningen är att ansvarigt främja bdsm- och fetishkultur i på båda officiella språken, finska och svenska.
Förverkligande av verksamheten sköts genom publikationer, samt att föreningen anordnar informationstillfällen, medlemshändelser, möten, träffar och andra liknande evenemang i samarbete med inhemska och motsvarande utländska sammanslutningar.
För att stödja sin verksamhet kan föreningen ordna avgiftsbelagda festligheter, basarer och lotterier med erhållt relevant lov.

3. Medlemmarna
En fysisk, myndig person, som vill agera för föreningens syften, kan ansluta sig som fullvärdig medlem till föreningen. Genom att skriftligen meddela styrelsen i föreningen sin vilja att ansluta sig, kan man bli medlem i föreningen.
Föreningen kan också ha stödjande medlemmar. En fysisk person med myndig ålder, eller ett rättskapabelt organ, kan ansluta sig som stödjande medlem. Stödjande medlemmar har rätt att närvara och tala vid mötena, men inte att rösta.
Styrelsen kan utesluta en medlem, om denna har allvarligt varit till skada för föreningen.
Föreningens fullvärdiga medlem och stödmedlem har rätt att utträda ur föreningen genom skriftlig anmälan till styrelsen eller dess ordförande, eller genom att anmäla om utträdet i föreningens mötesprotokoll.

4. Anslutnings- och årsavgift
Fullvärdiga- och stödmedlemmarnas anslutnings- och årliga medlemsavgifternas belopp bestäms av höstmötet i föreningen.

5. Styrelsen
Föreningen leds av en styrelse bestående av en ordförande och minst tre och högst fem andra medlemmar.
Styrelsens mandat är ett kalenderår.
Styrelsen utser en sekreterare, kassör, vice ordförande och andra nödvändiga funktionärer.
Styrelsen skall sammankallas av ordföranden eller då minst en medlem av styrelsen begär så. Ärenden avgörs med enkel majoritet. Faller rösterna lika, avgörs resultatet genom lottning.

6. Föreningens namntecknande
Föreningens namn kan skrivas av två av följande i samråd, styrelsens ordförande, vice ordförande, sekreterare eller kassör.

7. Räkenskapsperiod och verksamhetsgranskning
Räkenskapsperioden är ett kalenderår. Bokslut, behövliga dokument samt styrelsens verksamhetsberättelse ska ges till verksamhetsgranskaren senast en (1) månad före vårmötet. Verksamhetsgranskaren måste lämna in ett skriftligt utlåtande till styrelsen senast två (2) veckor före vårmötet.

8. Sammankallande av möten
Föreningens möten skall sammankallas av styrelsen. Möteskallelse skall lämnas senast 14 dagar före mötet genom att skicka en skriftlig inbjudan till varje medlem. En skriftlig inbjudan kan också vara en inbjudan som skickas per e-post eller som publiceras på föreningens webbsida.

9. föreningens möten
Vårmötet hålls i januari–april och det eventuella höstmötet i september–november.
Ett extra möte kommer att hållas när styrelsen anser det nödvändigt eller när minst en tiondel av de röstberättigade medlemmarna för en särskild skriftlig begäran till styrelsen. Mötet skall hållas inom trettio dagar efter det att förfrågan har presenterats för styrelsen.
Vid föreningens möten har varje fullvärdig medlem rösträtt, och en röst. Beslut fattas med enkel majoritet. Faller rösterna lika, avgörs resultatet genom lottning. I samband med möteskallelsen ska det informeras om eventuell möjlighet att vid behov delta på distans, om det i föredragningslistan finns ärenden som kräver röstning. Om medlemmen i röstningssituationen inte har möjlighet att delta på distans, kan fullmakt övervägas.
Om en medlem önskar få ett ärende framfört på ett möte i föreningen, måste styrelsen underrättas senast två (2) veckor före mötet.

10. Ordinarie möten
Föreningens vårmöte behandlar följande frågor:
1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov två rösträknare
3. Konstaterande av mötets laglighet och beslutsförhet
4. Föredragningslistan godkänns
5. Presentation av verksamhetsberättelsen, bokslutet och verksamhetsgranskarens utlåtande.
6. Fastställande av bokslut och beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och andra ansvarsskyldiga
7. Behandling av övriga ärenden i möteskallelsen.
8. Mötets avslutande

På föreningens eventuella höstmöte behandlas följande frågor:
1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov två rösträknare
3. Konstaterande av mötets laglighet och beslutsförhet
4. Föredragningslistan godkänns
5. Fastställande av verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår samt summan för anslutnings- och årsavgifter för nästa kalenderår
6. Val av styrelsens ordförande samt andra medlemmar av styrelsen
7. Val av en eller två verksamhetsgranskare och deras suppleanter
8. Behandling av övriga ärenden i möteskallelsen
9. Mötets avslutande
Om endast ett möte hålls, slås vår- och höstmötenas föredragningslistor ihop.

11. Ändring av stadgarna och upplösning av föreningen
Beslut att ändra stadgarna och upplösning av föreningen skall göras vid föreningsmötet med en majoritet av minst tre fjärdedelar (3/4) av rösterna. Möteskallelsen skall ange om ändring av stadgar samt upplösning av föreningen.
Vid föreningens upplösning, används föreningens medel till att främja föreningens syfte, på det sätt som upplösningens besluttagande möte besluter. Vid föreningens nedläggning används medlen till samma ändamål.