Etiketti – Etikett

SUOMI

Katsoa saa, mutta ei koskea

Toista ei saa koskea ilman lupaa, ei myöskään asuun tai esimerkiksi talutushihnaan. Myös toisen iskeminen piiskalla tai muulla välineellä ilman lupaa on kielletty. Voit kysyä lupaa, mutta kunnioita mahdollista kieltoa.

Valokuvaaminen kielletty

Valokuvaaminen on kielletty ilman tapahtuman järjestäjän lupaa. Tapahtumassa voi olla erillinen kuvaamiselle rajattu alue.

Mikä tapahtuu juhlissa, jää juhliin

Tapahtuman osallistujista, edes nikillä, ja heidän tekemisistään ei kerrota ilman lupaa ulkopuolisille. Voit toki kertoa olleesi kinkytapahtumassa.

Kunnioita toisia ja anna sessiointirauha

Ota huomioon muut, älä osallistu, keskeytä tai muuten puutu toisten sessiointiin ilman lupaa. Pidä tarvittava turvaväli muiden sessiointiin. Mieti myös, missä itse sessioit. Älä myöskään lähesty sidottua tai näkökyvytöntä henkilöä yllättäen. Muista, että henkilö saattaa session jälkeen tarvita jälkihoitoa ja rauhaa.

Alastomuus ja yhdyntä

Alastomuus on sallittua sauna- ja suihkutiloissa tai erikseen osoitettulla alueella. Yhdyntä, tai muu toiminta jonka jäljiltä voi roiskua, pisaroida tai muuten levitä erinnäisiä kehoneritteitä, on kielletty yleisessä biletilassa. Jätäthän vessat vapaaksi niitä tarvitseville.

Neulat ja terät

Halutessasi sessioida neuloin tai terävin välinein, otathan yhteyttä hallitukseen etukäteen tai kysy tapahtuman aikana, missä voit sessioida kyseisillä välineillä. Kaikissa tapahtumissa ei välttämättä ole mahdollista harrastaa tälläistä sessiointia.

Ilmoita etiketin vastaisesta toiminnasta tai muusta häiriökäyttäytymisestä

Ilmoitathan etiketin vastaisesta toiminnasta tapahtuman järjestäjille tai hallituslaisille. Joko toiminnan aikana tai mahdollisimman pian jälkeen. Näin asiaan voidaan puuttua mahdollisimman hyvin. Voit myös ilmoittaa, jos jonkun sessiointi vaikuttaa turvattomalta, esimerkiksi alkoholin vaikutuksen vuoksi.

Vastuu

Muistathan, että olet itse pääasiallisessa vastuussa itsestäsi sekä tekemisistäsi. Siivoa jälkesi, köysikiepit lattialta, tyhjät pullot, lattialle pudonneen ruoan yms. Niin sanotulla ”terveellä maalaisjärjellä” pärjää pitkälle, ja hallitus vastaa mielellään kysymyksiin.

SVENSKA

Se, men rör inte

Man får inte röra någon annan utan tillstånd, inte heller deras utstyrsel eller t.ex koppel. Man får inte heller slå någon annan med piska eller annat redskap utan lov. Du kan fråga om lov, men respektera möjligt förbud.

Fotografering är förbjudet

Fotografering är förbjudet utan tillstånd från evenemangets arrangör. Det kan finnas ett skilt område för fotografering under evenemanget.

Det som händer vid evenemanget, stannar där

Man får inte tala om deltagarna, ens med deras nick, och man bör inte heller berätta för utomstående vad som hänt under evenamanget. Du kan nog berätta att du själv deltagit i ett kinkyevenemang.

Respektera andra och ge ro åt sessionerna

Ta andra i beaktande, delta, avbryt eller ingrip inte i andras session utan tillstånd. Håll tillräckligt stort säkerhetsavstånd till andras session. Tänk även på var du själv håller din session. Närma dig inte plötsligt en bunden eller synbegränsad person. Kom även ihåg, att personen i fråga kan behöva aftercare och ro efter en session.

Nakenhet och samlag

Nakenhet hålls i bastu- och tvättutrymmen eller skilt utpekade områden. Samlag eller annan verksamhet som kan leda till att det skvätter, droppar eller på annat sätt sprids kroppsvätskor är förbjudet i det allmänna evenemangsutrymmet. Lämna toaletterna fria för dem som behöver dem.

Nålar och vassa redskap

Ifall du vill ha en session med nålar eller vassa redskap, ta kontakt med styrelsen i förväg eller fråga under evenemangets gång var du kan hålla en session med dessa redskap. Vid alla evenemang finns det nödvändigtvis inte möjlighet för sådana sessioner.

Meddela om beteende som går emot etiketten och annat störande uppförande

Meddela arrangören eller styrelsen om beteende som går emot etiketten. Antingen då det pågår eller så snabbt som möjligt efter att det hänt. På så sätt kan man ingripa så snabbt som möjligt. Du kan även meddela om någons session ser osäker ut, till exempel på grund av överflödig alkoholkonsumtion.

Ansvar

Kom ihåg, att du är först och främst ansvarig för dig själv och ditt agerande. Städa efter dig själv, rephärvor från golvet, tomma flaskor, mat som fallit på golvet osv. Med så kallat ”sunt förnuft” kommer man långt, och styrelsen svarar gärna på frågor.

ENGLISH

You can look, but not touch

Don’t touch anyone without permission, nor their outfit or for example a leash. It’s also forbidden to strike someone with a whip or other implement without permission. You may ask for permission, but respect a possible negative answer.

Don’t take pictures

Taking pictures during the event is forbidden without the organizer’s permission. There may be a separate area for taking pictures during the event.

What happens at the event, stays at the event

Don’t tell outsiders about the participants, not even using their pseudonym, or what they did, without permission. You may however say that you have been to a kinky event.

Respect others and give space for scenes

Respect others, don’t take part in, interrupt or otherwise intervene in others’ scenes without permission. Keep a safe distance to others’ scenes. Mind where you scene yourself. Don’t suddenly approach someone bound or who’s sight has been restricted. Remember that the person might need aftercare and peace after a scene.

Nudity and intercourse

Nudity is allowed only in the sauna and washing area or in other specifically appointed area. Intercourse or other activities that may lead to bodily fluids splashing, dripping or otherwise spreading is prohibited in the main area of the event. Leave the toilets free for those who need to use them.

Needles and blades

If you want to have a scene with needles och edged instruments, contact the board in advance or ask during the event where you can have your scene. It might not be possible to have scenes like this at all events.

Report behaviour that’s against the etiquette or other troublesome behaviour

Please report behaviour that’s against the etiquette to the board or organizers. Either during the activity or as soon as possible after it. This way the possibility to intervene is the highest. You can also report if a scene seems unsafe, for example due to excessive use of alcohol.

Responsibility

Remember that you are responsible for yourself and your activities. Clean after yourself, piles of rope from the floor, empty bottles, food that’s fallen on the floor etc. You can get far with so-called ”common sense”, and the board will be happy to answer questions.